Privacyverklaring

Linda Dool Huidverbetering. Linda Dool Huidverbetering, gevestigd aan Verbindingsweg 21B, 9781 DA Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.lindadoolhuidverbetering.nl

Verbindingsweg 21B

9781 DA Bedum

+31630197981

Linda Dool Huidverbetering is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda Dool

Huidverbetering Hij/zij is te bereiken via lindadoolhuidverbetering@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Linda Dool Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lindadoolhuidverzorging@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linda Dool Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Linda Dool Huidverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Linda Dool Huidverzorging neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linda Dool Huidverzorging) tussen zit. Linda Dool Huidverzorging gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Boekingssysteem Salonized, dit wordt gebruikt voor de online boekingen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linda Dool Huidverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden; voor de belastingdienst

Personalia > Bewaartermijn > Reden; voor de belastingdienst

Email/telefoonnummer > Bewaartermijn > Reden; voor de belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden

Linda Dool Huidverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linda Dool Huidverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linda Dool Huidverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lindadoolhuidverzorging@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Linda Dool Huidverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linda Dool Huidverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lindadoolhuidverbetering@gmail.com